• Vrijdag 14 februari a.s.: Extra ALV

  Geachte leden, Ereleden en Leden van Verdienste,

   

  Hierbij nodigen wij u uit voor de extra Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op

   

  vrijdag 14 februari 2020, om 20:00 uur in ons clubgebouw (voor de agenda z.o.z.).

   


  Volgens onze statuten (Artikel 20 – Ontbinding en vereffening) moet tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om hierover te kunnen stemmen.
  We vragen dan ook om bij een evt. afmelding iemand anders schriftelijk te machtigen. 
  Mocht deze vereiste opkomst gehaald worden, dan kan er worden gestemd.

   

  Mocht dit quorum op 14 februari a.s. niet gehaald worden, dan volgt er een noodzakelijke
  tweede extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 maart 2020, aanvang 20:00 uur,
  waarvoor u bij dezen bent uitgenodigd.

   

  Tijdens een tweede ALV hoeft het quorum niet gehaald te worden.
  In beide gevallen zal twee derden van de aanwezige leden vóór opheffing moeten stemmen, om tot een besluit te komen.

   

  Als u zegt dat de toekomst en geschiedenis van ons Zuid-Eschmarkers u aangaat,
  zien we u graag op 14 februari (en zo nodig op 6 maart) a.s.!

   

   

   

   Met vriendelijke groeten,

   

   Het hoofdbestuur

   

  V.V. Zuid Eschmarke

   

   

   

  Agenda:

   

   

   

    1.                    Opening

   

   

   

   2.                    Ingekomen stukken en mededelingen, inventarisatie rondvraag

   

   

   

   3.                    Notulen 27 november 2019

   

   

   

   4.                    Ontbinding en vereffening V.V. Zuid-Eschmarke                      

   

   

   

   5.                    Slotronde

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Artikel 20  -  Ontbinding en vereffening

   

  1.    a.    Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van

   

  overeenkomstige toepassing.

      

  b.     De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

      

  2.    Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

      

  3.    a.    De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.

   

   

   

  b.     De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

   

   

   

   

   

  4.    Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt of een door de algemene vergadering vast te stellen andere verdeelwijze.

   

   

   

   

   

  5.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

   

   

   

   

   

  6.    De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Voorstel bestuur:

   

  -      De V.V. Zuid-Eschmarke wordt opgeheven

   

   

   

  -      De bestuurders treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars

   

   

   

  -      De bestuurders worden aangewezen als bewaarders

   

   

   

  -      Een eventueel batig saldo gaat naar de Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke

   

   

   

  -      De stichting vergoedt (een deel) van de aan te schaffen kleding, voor spelers van teams die

   

  doorgaan bij een andere vereniging

   

   

   

  -      De stichting blijft enkele van de huidige verenigingsactiviteiten organiseren

   

   

   

  -      Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

   

  vermogen nodig is, in ieder geval tot 21 juli 2020

   

   

   

  -      De vereniging / stichting blijft in gesprek met de Gemeente / Sportaal over de besteding van het

   

  geld dat in depot staat bij de Gemeente

   

   

   

  -      De boeken en bescheiden worden zeven jaren bewaard