• Missie en visie

 • V.V. Zuid Eschmarke is een voetbalvereniging uit Enschede, opgericht op 21 juli 1940.

  De naam "Zuid Eschmarke" komt van de buurt ("naoberschap") waar in 1940 de eerste velden van deze club lagen.
  Zuid Eschmarke is een openbare club, wat betekent dat iedereen lid kan worden.
  De leden komen van oudsher uit de wijken Het Hogeland, Het Diekman en de buitengebieden rondom De Eschmarke.

  Zuid Eschmarke kenmerkt zich door de sterke onderlinge band van de leden en de sociaal-maatschappelijke functie van de club. Ooit werd de club opgericht, omdat de Duitse bezetter de school- en volksfeesten van de noaberschap verbood.

  Prestatie en recreatie zijn dan ook beiden binnen onze vereniging verankerd.
  Zowel de jeugdafdeling als de selectie spelen een belangrijke rol binnen ons technisch beleid.
  Er wordt eerst opgeleid, pas later wordt het resultaat belangrijk. Winst boeken gaat voor winnen.

  Als vereniging willen we het "product voetbal" aan onze leden aanbieden. Hiervoor moet er op velerlei gebieden gezorgd worden voor randvoorwaarden. Deze lopen uiteen van aanstellen van trainers en leiders, via aanschaf van materialen als kleding en ballen, tot exploitatie van de kantine en het beheer van de accommodatie.
  Een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers zorgt ervoor dat al deze regelzaken en meer voor elkaar komen. Dit vereist een goede samenwerking tussen de diverse commissies onderling en met het bestuur.

  Wij zien het hoofdbestuur als aansturend orgaan, naar commissies met een zekere eigen verantwoordelijkheid. Binnen de diverse commissies dienen één of enkele voorzitters of coördinatoren te fungeren als aanspreekpunt. Tussen het hoofdbestuur en de commissies is een goede en frequente communicatie van essentieel belang.
  In het gedrag, de normen en de waarden, van onze leden, moet het beleid van onze club leven.

  Zuid Eschmarke is al bijna 80 jaar een (h)echte familieclub, waar prestatie en recreatie hand in hand gaan.

  Het belang van de vereniging Zuid Eschmarke

  De vereniging wordt gezien als sociaal bindmiddel d.m.v. voetbal- en nevenactiviteiten. Het samen ondernemen van activiteiten en gezamenlijk beleven van sportieve hoogte- en dieptepunten worden als belangrijk doel gezien. De vereniging vervult een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van onze leden. Het belang van de vereniging neemt almaar toe. Het beoefenen van sport bevordert de mate van gezondheid en welzijn. Dit geldt zowel voor degenen die de sport nog actief beoefenen als voor degenen die op andere wijze actief betrokken bij de vereniging zijn. Door veranderende leefpatronen dient de jeugd op alternatieve wijzen tot bewegen gestimuleerd te worden.

  De vereniging speelt een belangrijke rol in de opvang van de jeugd. Zij neemt een deel van de gezinstaak over en leert de jeugd sociale vaardigheden aan als samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit. Het meer en meer terugtreden van de overheid vergroot het belang van deze taak voor de vereniging. Ten slotte draagt de vereniging ook bij aan het positief uitdragen van de sportbeoefening op Het Diekmanterrein.

  Met het inzetten van de vergrijzing in de omringende wijken is een aantal jaren geleden ook het ledenaantal afgenomen. Het ledenaantal schommelde 10 jaar geleden rond de 300, op dit moment rond de 200.
  Op de zaterdagmiddag spelen onze selectie en de lagere zaterdagelftallen, op zondag de overige lagere zondagelftallen. 
  Bij de start van dit seizoen kenden we een C1-elftal.
  Daar waar de jeugd van Zuid Eschmarke niet werd vertegenwoordigd, zochten we de oplossing in samenwerkingselftallen, met overige Diekmanclubs.
  Deze laatstgenoemde teams komen o.a. voort uit de samenwerking met de andere vier voetbalverenigingen op Sportpark Het Diekman, op gebied van activiteiten, accommodatie, teams en kader.
  De insteek is hier de komende jaren uitbreiding van deze samenwerking op alle mogelijke gebieden, met als speerpunt een nieuwe, gezamenlijke accommodatie.

  Zuid Eschmarke is zich bewust van haar maatschappelijke functie. Zo was onze club de eerste in Enschede waar een inpandige buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd werd. De samenwerking met de SKE leidde ook tot het organiseren van het jaarlijkse BSO-toernooi, voor zo’n 400 kinderen van 4 tot 13 jaar, afkomstig van alle BSO’s uit heel Enschede. Bij voetbalactiviteiten voor onze eigen leden is deelname ook vrij voor kinderen van de BSO’s en de basisscholen in de wijk.
  Zo is er ook regelmatig overleg met de wijkraad, Jeugdwerk en andere instanties over de leefbaarheid van het Diekmanterrein. Juist de kleinschaligheid en het familiaire maakt dat Zuid Eschmarke open staat voor andere partijen.

  De vereniging drijft op de inzet van haar leden, zij staan aan de basis. Via de jaarlijkse algemene ledenvergadering kunnen zij hun stem laten horen. Het hoofdbestuur legt verantwoording af voor het gevoerde beleid en vraagt dit hoogste orgaan om toestemming bij wijzigingen en voorstellen.

  Missie

  Zuid Eschmarke stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

   

  a.            deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden.

  b.            voetbalgerelateerde evenementen te organiseren als oefenwedstrijden en toernooien.

  c.            niet-voetbalgerelateerde evenementen te organiseren voor jeugd- en seniorenleden.

  d.            het zorgdragen voor de randvoorwaarden, variërend van het onderhoud van de accommodatie, het bijhouden van de ledenadministratie en contributie-inning, tot de exploitatie van de kantine.

  Visie

  Zuid Eschmarke wil een transparante vereniging zijn die aan leden en derden volop gelegenheid biedt om met veel plezier te voetballen, prestatief en recreatief. De vereniging wil lokaal een toonaangevende sociaal en maatschappelijke functie vervullen. Zuid Eschmarke wil in dit kader én in het verlengde van het Enschedese gemeentelijke sportbeleid zich als een vitale sportvereniging ontwikkelen. Enkele instanties waar we op dit moment actief mee samewerken: samenwerkende Diekmanclubs, handbalvereniging EHC, lacrossevereniging Phoenix, frisbeevereniging Disc Devils Twente, overleg met Jeugdwerk (o.a. De Mast), Politie, Wijkraad en de Brede School Rijk in de Wijk, De Scholingsboulevard, huiswerkbegeleiding Studiepunt, SKE en Willem Wilmink (IKC), Stichting Beweeg Wijs en speeltuinvereniging Het Varvik. Bij ons gedrag willen we ons laten leiden door de gangbare sociale normen en waarden.

  Zuid Eschmarke wil een financieel gezonde en bloeiende vereniging zijn. Het streven is het hebben van een zodanige financiële positie dat uitgaven op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden met behoud van een sluitende, positieve exploitatie.

  Kijkend naar het inwoneraantal van Enschede en het huidige ledenbestand is onze ambitie om de vereniging te laten groeien naar meer dan 300 leden. Hierbij willen we een evenwichtige verdeling tussen jeugd en senioren hebben, zodat voldoende doorstroming gewaarborgd is.
  Daarvoor zullen we vanaf de F-pupillen weer in de breedte nieuwe leden moeten verwelkomen.

  Zuid Eschmarke moet in staat zijn goede prestaties te leveren. Dit vraagt een goede organisatiestructuur om de kwaliteit in overeenstemming te laten zijn met het verwachtingsniveau van de leden. Een sportieve ambitie die daarbij past is voor het eerste elftal bovenin de vierde Klasse Zaterdag van de KNVB. Zuid-Eschmarke schept goede voorwaarden voor de lager spelende recreatieve jeugd- en seniorenteams, alsmede de mini’s die niet in competitieverband spelen.

  De opleiding van Zuid-Eschmarke is één van de belangrijkste peilers van de vereniging.
  "Plezier" en "prestatie" zijn kernbegrippen uit het Technisch Beleidsplan 2006-2010.

  Voetballen bij de jeugd van Zuid Eschmarke betekent dus niet alleen een hoop plezier maken met elkaar, maar ook voor elke individuele speler een zo hoog mogelijk voetbalniveau bereiken.

  Zuid Eschmarke is en blijft een amateurvereniging. Dit impliceert dat uit principeoverwegingen geen salarissen aan individuele spelers worden verricht.

  De sportieve ambities zullen voornamelijk moeten worden waargemaakt met behulp van goede randvoorwaarden en clubloyaliteit. Dit heeft in de visie van de vereniging een hoge prioriteit.

  Jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding bieden wij de kans om bij overgang naar de senioren toe te treden tot de selectie van het eerste en tweede elftal.

  Om te kunnen presteren of recreëren, moet het clubhuis en de accommodatie toereikend zijn en moet de kwaliteit aan de veiligheid en hygiëne voldoen.

  Bevordering van de binding met de leden, gezelligheid en kwaliteit (Activiteitencommissie, Club 75, organisatie van allerlei activiteiten) zijn middelen die worden ingezet om lid zijn van Zuid-Eschmarke aantrekkelijk te maken. Gezelligheid heeft aantrekkingskracht op nieuwe leden en schept binding voor bestaande leden. Door een goede structuur en met inzet van gekwalificeerde vrijwilligers en trainers wil Zuid Eschmarke een vereniging zijn met een solide uitstraling. Dit leidt tot een goed imago en daarmee de mogelijkheid om de vereniging aantrekkelijk te maken voor sponsoren.

  Met een actief sponsorbeleid en door fondsenwerving worden financiële mogelijkheden gegenereerd waarmee de kwaliteit van de vereniging kan worden verbeterd.

  De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze voorkeuren, noch enige andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.


  Doelstellingen

  Binnen het organisatorisch en voetbaltechnisch beleid zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

  Organisatorisch:

  Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur fungeert een groot aantal commissies met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Iedere commissie kent zijn eigen verantwoordelijkheid en een zekere vrijheid van werken.

  Primaire taak van de commissies is het scheppen van voorwaarden om de leden op een verantwoorde wijze te laten voetballen, trainen en deel te laten nemen aan allerlei voetbal- en niet-gerelateerde activiteiten.

  Door de in hoofdstuk 5 beschreven invulling van de taken willen we spreiding van taken over voldoende mensen mogelijk maken. Hiermee willen we invulling geven aan het gezegde ‘vele handen maken licht werk’. Wellicht nog belangrijker is, dat voorkomen wordt dat de vereniging al te zeer afhankelijk wordt van enkele personen. De continuïteit van de vereniging wordt hierdoor gewaarborgd.

  Bewust wordt door het bestuur gestreefd naar vakkundige mensen op spilfuncties binnen de vereniging. Als spilfuncties worden aangemerkt de bestuursfuncties en de voorzittersfuncties binnen de diverse commissies. De continuïteit van de vereniging wordt tevens gewaarborgd door het streven om bestuursleden minimaal één statutaire periode van drie jaar hun functie te laten vervullen. Daarnaast wordt getracht bij vertrek van een bestuurslid, de opvolger al ruim van tevoren bekend en ingewerkt te krijgen.

  Ten slotte wordt er naar gestreefd om de kaderleden participatiegericht te werven. Dit wordt bereikt door alle leden en (in geval van jonge jeugdleden) ouders van leden op enigerlei wijze mee te laten werken in de activiteiten van de vereniging. Waar nodig wordt hen de mogelijkheid geboden om daartoe passende opleidingen/cursussen te volgen.

  Voetbaltechnisch:

  De doelstelling, zoals die volgens de KNVB voor elke jeugdafdeling van een amateurclub geldt, luidt:
  "Het creëren van voorwaarden waardoor, getoetst aan de opleidings(coach)-doelstellingen per leeftijdscategorie (zie Technisch Beleidsplan):

  -          het spel wordt gespeeld

  -          het spel wordt geleerd

  -          er plezier wordt beleefd aan het spelen van het spel".

  Voor v.v. Zuid Eschmarke betekent dit, dat wij

  -          elke speler opleiden tot een voor hem zo hoog mogelijk niveau.

  -          getalenteerde spelers brengen naar onze selectie-elftallen

  -          minder getalenteerde spelers behouden als kader, hetzij op technisch, arbitraal of organisatorisch/bestuurlijk gebied

  -          de betrokkenheid met de club waar mogelijk vergroten, mede door participatiegericht te werken waardoor het voortbestaan van onze vereniging ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

   

  Doelstellingen op voetbaltechnisch gebied voor de teams van Zuid-Eschmarke:
  ·             eerste elftal                       bovenin / in de subtopde vierde klasse

  • tweede elftal                     als opleidingsteam fungeren richting eerste elftal
  • lagere seniorenteams        recreatie
  • jeugdteams                       vanaf de F- en E-pupillen (in de breedte) elke leeftijdscategorie
                                                                  vertegenwoordigen door minimaal twee teams.

  En voor elke speler van Zuid Eschmarke moet het plezier in het voetbal voorop staan.