• PRIVACY-VERKLARING

   

   
  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke, gevestigd aan Hanenberglanden 50, 7542 EB Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Privacy & Veiligheid

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
  In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

   

  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   


  Inhoud

   

   

  1.              Contactgegevens / Functionaris Gegevensbescherming

   

   

   

  2.             Persoonsgegevens die wij verwerken

   

   

   

  3.             Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   

   

   

  4.             Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   

   

   

  5.             Geautomatiseerde besluitvorming

   

   

   

  6.             Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   

   

   

  7.              Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

   

   

   

  8.             Delen van persoonsgegevens met derden

   

   

   

  9.              Beeld en geluid

   

   

   

  10.            Cookies

   

   

   

  11.             Binnen de EU

   

   

   

  12.            Beveiliging

   

   

   

  13.            Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   

   

   

  14.            Klachten

   

   

   

  15.            Vragen

   

   

   

  16.            Wijzigingen

   

   

   


  1. Contactgegevens:

   

  www.zuideschmarke.nl
  Hanenberglanden 50
  7542 EB Enschede
  info@zuideschmarke.nl

   

   Bas Veenendaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke. Hij is te bereiken via privacy@zuideschmarke.nl

   

   
  2. Persoonsgegevens die wij verwerken

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke verwerkt je persoonsgegevens omdat je je hebt aangemeld als donateur, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

   

   Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   

  - Voor- en achternaam, evt. tussenvoegsel

   

  - Adresgegevens

   

  - Telefoonnummer

   

  - E-mailadres

   

  - Bankrekeningnummer

   

   3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

   

  - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

   

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@zuideschmarke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

   4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   

  - Administratieve doeleinden betreffende het donateurschap van onze stichting, c.q. sponsorschap

   

  - Communicatie over bijeenkomsten en activiteiten

  - Het afhandelen van jouw betaling

   

  - Verzenden van onze nieuwsbrief

   

  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

   

  - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

   

   5. Geautomatiseerde besluitvorming

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de stichting) tussen zit.

   

   6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.
  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   

  - Persoonsgegevens benodigd voor het donateurschap:
  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor max. 7 jaar.

   

  - Persoonsgegevens benodigd voor communicatie:
  Gedurende de periode dat men aangemeld is.

   

   7. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke kent geen Medewerkers.

   

  8. Delen van persoonsgegevens met derden

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Voor onze administratie en de website (zuideschmarke.nl) verzorgt Sportlink verwerking van persoonsgegevens. Sportlink heeft een bewerkersovereenkomst met de KNVB, die als bijlage is toegevoegd aan deze privacyverklaring.

   

  9. Beeld en geluid

   

  Tijdens bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd door de stichting worden regelmatig foto's genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop donateurs van de stichting of deelnemers / bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en social media worden gebruikt.

   

  Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via privacy@zuideschmarke.nl kenbaar te worden gemaakt.

   

  Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.
  Stichting Vrienden Van Zuid Eschmarke heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld, of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

   

   10. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

   

   11. Binnen de EU

   

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   

  12. Beveiliging
  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@zuideschmarke.nl

   

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

   

  - Alle personen die namens Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

   

  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

   

  - We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

   

  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

   

  - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

   

  - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

   

   13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de stichting, of door één van onze verwerkers, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

   

   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@zuideschmarke.nl.

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

   

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

   

   14. Klachten

   

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

   15. Vragen

   

  Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt,
  neem dan contact op!

   

   16. Wijzigingen

   

  Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

  © Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke 2021

   

  Datum publicatie: 10 januari 2021